Referat af generalforsamling – 7. maj 2021

 1. Valg af dirigent.  Valget faldt på Kim Høg som accepterede.
 2. Formandsberetning. Er sendt til alle. Godkendt
 3. Regnskabsberetning. Underskrevet regnskab gennemgås og godkendes uden bemærkninger.
 4. Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne.
  Bestyrelsen forslår uændret kontingent på kr. 150 pr. år. Kontingent vedtages uændret. Ingen andre forslag.
 5. Valg til bestyrelsen og suppleant.
  Næstformand Jerry Knuth er på valg. Genvælges
  Kasserer Michael Hansen er på valg. Genvælges
  Sekretær René Sørensen er på valg. Genvælges
  Suppleant Kim Høg Hermansen er på valg. Genvælges
  Alle er villige til genvalgt
 6. Valg af revisor Poul Erik Gudiksen er på valg. Genvælges
  Valg af revisorsuppleant Kim Høg Hermansen er på valg. Genvælges
  Begge er villige til genvalg.
 7. Eventuelt Formanden gør opmærksom på ekstra online smagning den 21.1.2021. Whiskey tur til marts 2022. 1. smagning bliver røg og banko. Poul Erik spørger ind til de flasker vi har på lager (sampels). Disse bruges til Banko. Poul Erik takker bestyrelsen. Kim Høg takker for god ro og orden og lukker generalforsamlingen. Formanden afslutter med en tak til alle og en SKÅL.