Vedtægter for Whiskylauget Loch Ness


 

§ 1

Foreningens navn er Whiskylauget Loch Ness.

 

§ 2

Foreningens formål er:

  • at ego interessen og kendskabet til whisky generelt, men i særdeleshed skotsk single malt for menig mand på Sjælland samt medlemmer af Whiskylauget Loch Ness.
  • at bistå ved arrangering af ture til Skotland for medlemmerne, med de fornødne midler.

 

§ 3

Adgang til optagelse i Whiskylauget Loch Ness har alle, som er interesseret i smagning af whisky på en sober måde, dog kan bestyrelsen begrænse medlemsantallet med hensyn til facilitetskapacitet.

 

§ 4

Kontingentet til Whiskylauget Loch Ness fastsættes for et år ad gangen, og opkræves pr. giro for at år ad gangen. Er kontingentet ikke betalt 14 dage efter seneste betalingsfrist ekskluderes medlemmet af lauget.

Regnskabsåret kører fra 1. maj til 30. april. Revisoren reviderer regnskabet, og dette fremlægges og godkendes på den årlige generalforsamling.

Et betalende medlem modtager foreningens medlemsskrift, får adgang til medlemstilbud og opnår en rabat ved smagningerne.

Hvis man besøger det skotske destilleri XXXXXXXXXXX gives der rabat ved fremvisning af medlemskortet. Der er også forhandlet lokale rabatter på plads for medlemmerne. Disse offentliggøres på generalforsamlingen, og er gældende for et år ad gangen.

 

§ 5

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling indvarsles skriftligt med mindet en måneds varsel, og skal afholdes hvert år i 2. kvartal. Afstemninger foretages ved håndsoprækning eller ved skriftlig afstemning, dersom 1 medlem anmoder herom. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset de fremmødtes antal. Se dog § 8 og 9.

Dagsordenen tilsendes eller offentliggøres for medlemmerne og skal indeholde mindst følgende punkter:

Beretning (fremlægges af formanden og godkendes på generalforsamlingen)
Regnskab (fremlægges af kassereren og godkendes på generalforsamlingen)
Kontingent
Forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen via e-mail)
Valg af bestyrelse og suppleant
Valg & revisor og suppleant
Eventuelt

 

§ 6

  1. Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer, sekretær og 1 bestyrelsesmedlem. Der vælges formand, sekretær og 1 bestyrelsesmedlem for en toårig periode i lige år, og næstformand samt kasserer for en toårig periode i ulige år, og revisor for en etårig periode hvert år. Bestyrelsessuppleanter vælges efter de samme retningslinjer, der er gældende for valg af bestyrelsesmedlemmerne. Der foretages kun skriftlige afstemninger ved personvalg dersom 1 medlem anmoder herom.
  2. Da engagementet til de ovennævnte poster er på frivillig basis, garanteres bestyrelsesmedlemmerne, at få omkostninger ved afholdelse af bestyrelsesmøde dækket mod forevisning af bilag, dog max kr. 150,-.
    Bestyrelsen er desuden fritaget for betaling ved smagninger.
  3. Foreningen tegnes af formanden eller kassereren.

 

§ 7

Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, så ofte de findes nødvendigt, eller når mindst to bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Ved formandens fravær varetages bestyrelsens pligter og ansvar af næstformanden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer deltager i et bestyrelsesmøde. Formanden eller næstformanden skal være den ene af de 3.

 

§ 8

Ændringer i de på en generalforsamling forelagte love, kan vedtages såfremt flertallet af de fremmødte ønsker det. Opnås dette ikke på en ordinær generalforsamling, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, med det samme varsel som til den ordinære. Forelagte lovændringsforslag kan så vedtages på den ekstraordinære generalforsamling, såfremt et flertal af de fremmødte ønsker det.

 

§ 9

Ophævelse af foreningen, der skal ske på en generalforsamling, kan kun ske i 2 tilfælde:

Hvis 2/3 af samtlige medlemmer ved en urafstemning har vedtaget ophævelse af foreningen eller
Hvis foreningen giver underskud, og det ikke er muligt at skaffe de fornødne midler, til at drive foreningen videre.
Foreningens midler, der er indestående på bank- eller sparekassebog og kontante penge overlades til Loch Ness museet.