Vedtægter for Whiskylauget Loch Ness


 

§ 1

Foreningens navn er Whiskylauget Loch Ness.

 

§ 2

Foreningens formål er:

 • at fremme interessen og kendskabet til whisky generelt, men i særdeleshed skotsk single malt for menig mand på Sjælland samt medlemmer af Whiskylauget Loch Ness.
 • bistå ved at arrangere ture til Skotland, eller destillerier i Danmark, for medlemmerne.

 

§ 3

Alle der er over 18 år, har adgang til optagelse i Whiskylauget Loch Ness, og er interesseret i smagning af whisky på en sober måde. Dog kan bestyrelsen begrænse medlemsantallet af hensyn til facilitetskapacitet.

 

§ 4

Kontingentet til Whiskylauget Loch Ness fastsættes for et år ad gangen, og opkræves af kassereren for at år ad gangen.
Er kontingentet ikke betalt 14 dage efter seneste betalingsfrist ekskluderes medlemmet af lauget.

Regnskabsåret kører fra 1. maj til 30. april.
Bilagskontrollanten reviderer regnskabet, og dette fremlægges og godkendes på den årlige generalforsamling.

 

§ 5

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling indvarsles skriftligt med mindet en måneds varsel, og skal afholdes hvert år i 2. kvartal.
Afstemninger foretages ved håndsoprækning eller ved skriftlig afstemning, dersom ét medlem anmoder herom. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset de fremmødtes antal. Se dog § 8 og 9.

Dagsordenen tilsendes eller offentliggøres for medlemmerne og skal indeholde mindst følgende punkter:

 • Beretning (fremlægges af formanden og godkendes på generalforsamlingen)
 • Regnskab (fremlægges af kassereren og godkendes på generalforsamlingen)
 • Kontingent for kommende sæson
 • Forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen via e-mail)
 • Valg af bestyrelse og suppleant
 • Valg af revisor og suppleant
 • Eventuelt

 

§ 6

 1. Bestyrelsen består af fem personer1.1.    Formand
  1.2.    Næstformand
  1.3.    Kasserer
  1.4.    Sekretær
  1.5.    Bestyrelsesmedlem
 2. I lige år vælges formand, sekretær og bestyrelsesmedlem for en toårig periode.
 3. I ulige år vælges næstformand og kasserer for en toårig periode.
 4. Suppleanter til bestyrelsen vælges for en etårig periode hvert år.
 5. Revisor og revisorsuppleant( bilags kontrollør) vælges for en etårig periode hvert år.
 6. Der foretages kun skriftlige afstemninger ved personvalg dersom ét medlem anmoder herom.
 7. Da engagementet til de ovennævnte poster er på frivillig basis, garanteres bestyrelsesmedlemmerne, at få omkostningerne for kontingentet og deltagelsen i smagningerne dækket af foreningen. Omkostninger i forbindelse med møder og lignende afholder bestyrelsen selv.
 8. Foreningen tegnes af formanden og kassereren.

 

§ 7

Bestyrelsen vælger en person der indkalder til bestyrelsesmøde, så ofte de findes nødvendigt, eller når mindst to bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Ved formandens fravær varetages bestyrelsens pligter og ansvar af næstformanden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer deltager i et bestyrelsesmøde. Formanden eller næstformanden skal være den ene af de 3.

 

§ 8

Ændringer i de på en generalforsamling forelagte love, kan vedtages hvis flertallet af de fremmødte ønsker det. Opnås dette ikke på en ordinær generalforsamling, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, med det samme varsel som til den ordinære. Forelagte lovændringsforslag kan så vedtages på den ekstraordinære generalforsamling, hvis et flertal af de fremmødte ønsker det.

 

§ 9

Ophævelse af foreningen, der skal ske på en generalforsamling. Det kan kun ske i to tilfælde:

 1. Hvis 2/3-del af samtlige medlemmer ved en urafstemning har vedtaget ophævelse af foreningen.
 2. Hvis foreningen giver underskud, og det ikke er muligt at skaffe de nødvendige midler, til at drive foreningen videre.

Foreningens midler, der er indestående i et pengeinstitut og kontante penge overlades til Loch Ness museet, Inverness i Skotland.

Vedtægterne er senets ajourført efter generalforsamlingen den 3. maj 2024.